Kişisel Verilerin Korunması

 • Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
  ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetleri esnasında edindiği kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; faaliyetlerinin icrası, tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen yükümlülüklerine uyulması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunulması ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.
  Müşterimiz ile sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler Kanun’da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.

  Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
  ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
  Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

  Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
  Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, sermayedarları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verileriniz Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Reşitpaşa Mahallesi, Katar Cad. Motorlu taşıtlar Binası Apt. No:2/10/2 Sarıyer, İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir ya da Şirketimize daha önce bildirilen elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak cevap verilecektir.

ZY ELEKTRİKLİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

ZY Elektrikli Traktör A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizi işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Şirketimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızdan Ad Soyad, Araç Plakası, Firma Bilgileriniz, Ziyaret Edilen Kişi ve Ziyaret Nedeni şeklindeki kişisel verileriniz istenmekte ve şirket genelinde kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla güvenlik kamera kayıtları alınmaktadır.

Söz konusu kişisel verilerinizi ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirkete ait ve yerleşke ve binaların güvenliğinin sağlanması ile fiziksel mekan temininin güvenliği amaçlarıyla, KVKK m.5/2-f’de yer alan veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimize giriş-çıkış sırasında bizzat kendinizden ve kapalı devre güvenlik sistemleri vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler, şirketimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla hissedar, iştirak ve bağlı ortaklıklılarımız ile talep edilmesi halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği avukatlarımız, kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurumlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilecektir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

5. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri

İlgili kişi olarak Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak;

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. ZY Elektrikli Traktör A.Ş. kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirerek bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandıracaktır.